👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

چکیده. 4

کلیدواژه ها:. 4

مقدمه. 5

بیوگرافی. 7

اهداف پژوهش. 7

متدولوژی تحقیق. 7

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 8

روش تجزیه وتحلیل داده ها. 8

ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی. 9

بررسی پیشینه. 10

اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی. 13

رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. 15

هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. 16

ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 17

کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 21

بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس 22

الف)مصاحبه بامنتخبین شورا. 22

2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان. 22

3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی. 23

4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی. 23

5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی. 23

2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه. 26

ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران. 28

پیشنهادها. 30

منابع:. 32

چکیده

یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی باتاكید بر رویكرد مدیریت مبتنی بر مدرسه است.

نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ……… از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد اقتصاد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملكرد شغلی پاورپوینت کربوهیدرات ها 45 اسلاید