👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درباره آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

*تحقیق درباره آب*

1-ذخیره آب

همانگونه كه پیش از این اشاره شده است از یك سو مقدار مصرف شهری زیر تآثیر یك رشته نوسان قرار می گیرند كه مهمترین آنها عبارتند از نوسان های سالانه ،نوسانهای روزانه و نوسانهای ساعتی و از سوی دیگر آب دهی منبع های طبیعی تهیه آب نیز به علت تغییرات فصلی و سالانه در مقدار بارندگی، به همراه دارند .

برای مطابقت دادن مقدار مصرف آب بامقدار آب موجوددر طبیعت همیشه نیاز به تاسیساتی بنام منبع های ذخیره آب هست كه بتوانند در زمان پر آبی و یا كمی مصرف آب را در خود ذخیره نموده ودر زمان كم آبی ویا زیادی مصرف آنرا در اختیار مصرف كنندگان بگذارند .منبع های ذخیره بسته به نوع نوسان های مصرف انواع گوناگونی دارند .منبع های ذخیره فصلی كه غالباً در پشت سد ها ایجاد می گردند جبرا ن نوسان دهای فصلی و سالانه را نموده ،مصرف آب شهر ها و ابیاری كشاورزی راتامین میكنند. همچنین سفرهای زیر زمینی منبع های طبیعی هستند كه با تغذیه ی مصنوعی آنها در سال های پر باران ، می توان در سال های كم باران توسط چاه زنی آب مورد نیاز را دوباره از آنها برداشت نمود .

منبع های ذخیره ای كه در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند برای تأمین نوسان های ساعتی و روزانه مصرف آب شهرها بكار می روند . این منبع ها غالباً بجز جبران نوسان های مصرف شهر كار تأمین فشار لازم در شبكه شهری را نیز انجام می دهند . این نوع منبع ها بنام منبع های بلند نامیده می شوند .

برای ذخیره آب و تأمین فشار در شهرك ها و یا در ساختمان های بلند گاهی از منبع ها ی زیر فشار نیز استفاده می گردد كه مستقیماً توسط پمپی فشار درون آن در حد معینی ثابت نگهداری می شود.

2-منبع های زمینی هم تراز با ناحیه ی مصرف كننده ی آب

این منبع ها تنها برای ذخیره آ”ب بكار می رود . در مقیاس كوچكتر

می توان آب انبارهای قدیمی را و در مقیاس بزرگ منبع های ذخیره آب شهرها را جزو و این گروه دانست . برای آبرسانی شهر باید آب را از این منبع ها بیك منبع بلند فرستاد و یا در شهرهای بسیار كوچك و روستاها توسط پمپ و منبع زیر فشار ، فشار آب رادر شهرك تأمین نمود . بنابراین ساختمان این گونه منبع ها به ندرت پیش می آید . حجم این منبع ها بسته به شدت نوسان آ”ب دهی منبع طبیعی تهیه آب و نوسان مصرف در شهر تعین می گردند.

3- منبع های بلند

منبع های بلند بجز ذخیره آب فشار لازم در شبكه را نیز تأمین

می كنند. برای تأمین ارتفاع لازم در این منبع ها یا از بلندی ها و تپه ماهورهای اطراف شهر استفاده می گردد ( منبع های زمینی بلند ) و یا با كمك پایه هایی فلزی و بتون آرمه منبع را در ارتفاع لازم می سازند ( برج های آب).

جای منبع ها – از نقطه نظر سیستم كار و موقعیت منبع ها نسبت به شهر چند حالت ممكن است رخ دهد .

حالت نخست – جای تهیه آب یا تصویه خانه و نقطه مناسب برای ایجاد منبع در یك سوی شهر باشد . در این صورت آب مانند شكل (6-1) از یك سو وارد منبع ذخیره شده و از سوی دیگر به شهر و جای پخش آن جریان

می یابد . در این حالت لوله برداشت و لوله تغذیه جدا از هم می باشند .

حالت دوم- جای تهیه آب مانند شكل ( 6-2) در یك سو شهر وجای مناسب برای ایجاد منبع همچون بلندیهای طبیعی در سوی دیگر شهر قرار دارند در این صورت باید آب از درون شهر به سوی منبع جریان یابد . یعنی هنگامی كه مصرف آب در شهر كم است آب اضافی از درون لوله های شهر به سمت منبع جریان می یابد و هنگامی كه مصرف آب بیش از مقدار تهیه

می باشد (نزدیك ظهرها ) جریان آب از هر دو سو وارد شهر می گردد . از این رو لوله تغذیه و برداشت آب در منبع در این حالت یكی بوده و جهت جریان آب در آن در ساعتهای گوناگون شبانه روز تغییر می كند .

حالت سوم – در مورد برج های آب در صورتی كه شهر شیب چندانی نداشته باشد از نظر تعادل در افت فشارها و كم شدن بلندی منبع مناسب ترین نقطه برای ایجاد آ”ن وسط شهر می باشد . البته باید توجه داشت كه انتخاب جای برج آب در وسط شهر بیشتر از نظر شهر سازی و زیبایی شهر خوشایند نیست .

بلندی منبع – بلندی منبع باید به اندازه ای باشد كه در شبكه لوله كشی شهر و در برابر همه خانه ها كمترین فشار آب لازم را برای مصرف كننده تأمین نماید . این كمترین فشار در جدول (3-7) با توجه به بلندی

ساختمان های موجود در شهر تعیین شده است . پس هر چه فاصله منبع تا آخرین مصرف كننده بیشتر و قطر لوله ها كمتر انتخاب گردند به علت زیادتر شدن افت فشار در مسیر جریان آب ، لازم می آ‎ید كه بلندی منبع بیشتر گردد.

4– منبع های زمینی آب

این منبع ها در روی تپه های پیرامون ویا درون شهر ساخته می شوند. بر ای ایمنی بیشتر در برابر گرما و سرما و عوامل دیگر كوشش می شود كه با خاك برداری از زمین این منبع ها درون زمین ساخته شوند و گاهی نیز برای ایمنی های نظامی در برابر حمله های هوایی و یا در نگهداری زیبایی طبیعت این منبع ها را در دل تپه ها و كوه ها می سازند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اخلاقیات، حریم شخصی و امنیت اطلاعات طرح تولید بوگیر های ضد باکتری معطر گزارش کارآموزی حسابداری در هلال احمر شهرستان ورامین آزمون هوشی وکسلر کودکان دانلود تحقیق کمک فنر