👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درباره آمیختگی زبان عربی

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درباره آمیختگی زبان عربی*

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فهرست 3

بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه) 5

حروف شمسی و قمری 5

حركت 6

تنوین 7

اقسام كلمه (اسم ـ‌ فعل ـ حرف) 8

علامتهای شناخت اسم 8

علامتهای شناخت فعل 9

اسم از نظر جنس 10

اسم از نظر تعداد 11

اسمهای اشاره 14

اسم استفهام (پرسشی) 15

ضمایر منفصل 17

ضمایر متصل 19

عنوان صفحه

مبحث فعل 20

فعل ماضی 20

تمرین 22

فعل مضارع 23

تمرین 25

فعل مستقبل ـ نفی ـ نهی 28

كاربرد فعل در جمله 30

پاسخ به جمله های سئوالی 31

فعل امر 32

صرف فعل امر حاضر 33

سنجیدن كلمات (میزان صرفی) 35

مبحث حرف 37

بخش دوم : مقدمات نحو (تركیب) 39

جمله اسمیه (مبتدا ـ خبر) 40

جمله فعلیه (فعل ـ فاعل ـ مفعول) 40

جار و مجرور 42

مقدمه

آمیختگی كامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به

گونه ای است كه بر كسی پوشیده نیست تا جایی كه كمتر نوشته یا شعری را در زبان فارسی می توان یافت كه از واژه ها و كلمات عربی تهی باشد و برای فهمیدن و درك بهتر شاهكارهای ادبی زبان فارسی و آثار فقیهان ، سخنوران و شاعران بزرگ ایران ،‌آشنایی مختصری با این زبان ضروری و مفید به نظر می رسد .

از سوی دیگر درس عربی از جمله معدود درسهایی است كه دانش آموزان هم در دوره راهنمایی و هم در دوره دبیرستان در تمام رشته های تحصیلی با آن سرو كار دارند .

با توجه به این مطالب خوشحالم كه توفیق الهی نصیب شد و توانستم مطالب و نكات تازه ای كه مناسب با نكات و قوائد كتب دوره راهنمایی است به رشته تحریر در آورم، لازم به ذكر است بعضی از مطالب در كتابهای راهنمایی عنوان نشده است ولی برای اطلاعات بیشتر دانش آموزان محترم آورده شده و نیز سعی شده كه مطالب با توجه به ترتیب درسهای كتابهای اول ـ دوم و سوم راهنمایی باشد ولی بر حسب ضرورت بعضی از مطالب جا به جا آورده شده است .

این مجموعه هم برای دانش آموزان دوره راهنمایی لازم است و هم پیش نیاز دانش آموزان دوره دبیرستان می باشد .

این مجموعه شامل دو بخش است . الف ) بخش صرف (ویژگیهای كلمه) . ب) بخش نحو (نقش و كاربرد كلمه در جمله) .

منابع مورد استفاده : 1ـ عربی به زبان ساده تألیف آقای سید كاظم موسوی و رضا روزبه . 2ـ كتب درسی دوره راهنمایی و دبیرستان .

بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه)

حروف شمسی و قمری :

الفبای عربی 28 حرف است كه نیمی از حروف شمسی و نیمی دیگر قمری هستند :

حروف شمسی : حروفی هستند كه هرگاه بعد از «ال» قرار گیرند «ل» خوانده نمی شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ــّــ» تلفظ می شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده می شود» . حروف شمسی عبارتند از « ت ـ ث ـ د‌ ـ ذ ـ ر ـ‌ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ‌ ض ـ‌ ط ـ ظ ـ ل ـ ن»

حروف قمری : حروفی هستند كه هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، كلمه را همانطور كه می نویسیم تلفظ می كنیم مانند الْقمر «ماه» . برای آسانی به خاطر سپردن حروف قمری تمام آنها را در یك جمله به كار برده ایم «باغ وقف حكیم خجعله»

تذكر : اگر «الف» را نیز یك حروف به حساب آوریم ، حروف الفبای عربی «29»حرف خواهد بود .

فرق همزه و الف :

1ـ «الف» همیشه ساكن است ولی همزه علاوه بر سكون ، حركات دیگر {ـَـ ، ــِـ ، ـُـ} را نیز می پذیرد . مانند : (أِكرام ـ أَنزالَ ـ أُوتی) .

2ـ «الف» چون ساكن است هیچگاه در ابتدای كلمه واقع نمیشود ولی همزه هم در اول هم در وسط و هم در آخر كلمه واقع می شود . مانند (أَكل ـ سَأَلَ ـ قَرَأَ)

حركت :

حركت در زبان عربی بوسیله تلفظ حروف می باشد و سه حركت فتحه (ــَــ) ، ضمه‌(ــُــ) و كسره (ـــِــ) در عربی وجود دارد .

الف ـ حرفی كه فتحه دارد مفتوح نامیده می شود . مانند : «م» در «مَسجد» .

ب ـ حرفی كه ضمه دارد مضموم نامیده می شود . مانند : «م» در «مُعلّم»

ج ـ حرفی كه كسره دارد مكسور نامیده می شود . مانند : «ت» در «تِلمیذ»

👇محصولات تصادفی👇

کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها زمانبندی در گریدهای محاسباتی تحقیق جوشكاری زیرآب چگونگی توانستن افزایش دادن نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه فایل پاورپوینت کامل درس عربی 3