👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

محتوای فایل :

1- سناریو

2- کلیه dfd دیاگرام ها

3- کلیه نمودارهای ER و ERD دیاگرام

4-کلیه نمودارهای جریان داده یا UML دیاگرام ها مانند کلاس دیاگرام، نمودار حالت، یوزکیس و ...

بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز

👇محصولات تصادفی👇

مقاله علم رباتیک تکنیک FMEA تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت راهنمای آزمون کمرویی