👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی

این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است.

سوالهای مربوط به هر خرده مقیاس به قرار زیر است:

- واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40.

- جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 41، 43.

- گریز عاطفی: سوالهای 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39، 42

- هم آمیختگی با دیگران: سوالهای 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33، 37، 44، 45، 46.

این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای از 1 (ابدا در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کاملا در مورد من صحیح است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 تعلق می گیرد. به این صورت که به گزینه 1 نمره 1 و به گزینه 6 نمره 6 داده می شود. حداکثر نمره پرسشنامه 276 است. سوالهای نمره گذاری معکوس دارند در جدول سوالات مشخص شده است. نمره کمتر در این پرسشنامه نشان دهنده سطوح پایین تر تمایز یافتگی است.

👇محصولات تصادفی👇

سیستم های مدیریت محتوا کتاب مدیریت بازرگانی پروژه کارآفرینی مزرعه پرورش بلدرچین بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان دانلود پاورپوینت سیب زمینی